Prosimy Cię o uważne przeczytanie naszej Polityki prywatności, która ma zastosowanie za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę internetową www.rennerpolska.com (zwanej dalej „Stroną”), decydujesz się na poruszanie się po niej i korzystanie z jej usług.
W niniejszym dokumencie przekazujemy Ci niezbędne informacje dotyczące przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych. W szczególności o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, a także zakresie ich przekazywania i rozpowszechniania, charakterze posiadanych przez nas danych, ich podawania oraz okresie ich przechowywania.
Niniejszy dokument ma na celu dokładne opisanie sposobów zarządzania przetwarzaniem Twoich danych osobowych zebranych w trakcie przeglądania Strony lub korzystania z oferowanych przez nią usług. Niniejsze informacje nie są uznawane za obowiązujące w przypadku innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków na stronie internetowej Administratora, który nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za strony internetowe osób trzecich.

Administrator
Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem tej Strony jest firma Renner Italia S.p.A. z siedzibą we Włoszech, via Ronchi Inferiore 34, 40061 Minerbio (BO), VAT [IT 024333001209], (dalej „firma Renner”): Administrator danych samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania, a także o procedurach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności danych.

Przedmiot przetwarzania
Administrator przetwarza zwykłe dane osobowe identyfikacyjne (w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – dalej „dane osobowe” lub nawet „dane”) przekazane przez Ciebie w celu uzyskania informacji.
Mogą być również przetwarzane dane nawigacyjne, które są danymi osobowymi, których transmisja jest domniemana przy korzystaniu z internetowych protokołów komunikacjyjnych (takich jak: adresy IP, typ przeglądarki, system operacyjny, nazwa domeny i adresy stron internetowych, z których nastąpił dostęp lub wyjście, informacje o stronach odwiedzanych przez użytkowników w ramach Strony, czas dostępu, przebywanie na jednej stronie, analiza ścieżki wewnętrznej i innych parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika) uzyskanych przez systemy informatyczne i procedury oprogramowania służące do obsługi Strony internetowej Administratora.

Sposób i przechowywanie Twoich danych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się za pomocą czynności wskazanych w art. 4 pkt. 2 RODO oraz z zachowaniem zasad zgodności z prawem, prawidłowości i przejrzystości oraz innych zasad wskazanych w art. 5 RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla których zostały zebrane.

  1. Dane osobowe zebrane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje prośby o informacje i umożliwienia Ci prawidłowego poruszania się po Stronie będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.
  2. Dane osobowe gromadzone do celów wynikających z uzasadnionego interesu Renner będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu.

Dane Osobowe zostaną usunięte pod koniec okresu ich przechowywania. W związku z tym po wygaśnięciu tego okresu nie będzie można korzystać z prawa do dostępu, usunięcia, sprostowania i przenoszenia danych.
Zarządzanie danymi osobowymi i ich przechowywanie będzie się odbywać na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, których właścicielem jest Administrator danych i / lub firmy zewnętrzne upoważnione i należycie wyznaczone jako podmioty przetwarzające dane. W każdym przypadku przyjmuje się, że Administrator Danych, w razie potrzeby, będzie miał prawo przenieść lokalizację serwerów do Włoch i / lub Unii Europejskiej i / lub krajów spoza UE. W takim przypadku Administrator Danych zapewnia od teraz, że przekazanie będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zawarcie w razie potrzeby umów zapewniających odpowiedni poziom ochrony i / lub przyjęcie standardowych klauzul umownych przewidzianych przez Komisję Europejską.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe dobrowolnie przekazane będą przetwarzane w następujących celach:

  1. Do przeglądania Strony
  2. Aby odpowiedzieć na Twoje prośby o informacje
  3. Aby wypełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa, w drodze rozporządzenia, prawodawstwa wspólnotowego lub na polecenie władz
  4. Aby zapobiec lub wykryć nieuczciwą działalność lub nadużycia szkodliwe dla strony
  5. Do korzystnia z praw przez Administratora, na przykład prawa do obrony w sądzie

Do celów, o których mowa w punktach od 1 do 5, przetwarzanie danych jest niezbędne i) w celu umożliwienia prawidłowego poruszania się po Serwisie; ii) w celu wykonania działań przedumownych przyjętych na żądanie użytkownika; iii) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz iv) w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest prawo do obrony w sądzie oraz zapobiegania lub wykrywania nieuczciwych działań lub nadużyć szkodliwych dla strony internetowej. Przetwarzanie Twoich danych w żaden sposób nie będzie podlegało profilowaniu i / lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dobrowolny lub obligatoryjny charakter podania danych i konsekwencje niepodania danych
Z wyjątkiem tego, co zostało określone dla danych nawigacyjnych, podajesz dobrowolnie Twoje dane osobowe. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w punktach od 1 do 5 jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług Administratora oraz do doskonalenia określonych funkcji. Brak ich podania może uniemożliwić realizację żądań lub skorzystanie z usług Administratora.

Podmioty lub kategorie podmiotów, którym mogą być udostępnione Twoje dane
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, z wyjątkiem przypadków, gdy ich udostępnienie jest wymagane przepisami prawa lub jest niezbędne do celów przewidzianych prawem, dla których zgoda zainteresowanej strony nie jest wymagana; w takich przypadkach dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim, które będą je przetwarzać samodzielnie i wyłącznie we wskazanych powyżej celach (np. na żądanie policji lub wymiaru sprawiedliwości lub innych właściwych organów lub w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej z Tobą umowy). Twoje dane nie zostaną w żaden sposób rozpowszechniane.

Podmioty, które mogą przetwarzać Twoje dane osobowe
Firma Renner może wykorzystywać podmioty trzecie do przetwarzania Twoich danych osobowych, do niektórych działań. Podmioty trzecie dokonujące tych operacji zostały odpowiednio dobrane, posiadają doświadczenie, umiejętności i rzetelność oraz dają odpowiednią gwarancję pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania, w tym z profilem bezpieczeństwa danych.
Podmioty trzecie zostaną w tym celu określone jako „Podmioty przetwarzające” i będą wykonywać swoje czynności zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez firmę Renner i pod jej kontrolą. Okresowo weryfikujemy, czy Podmioty przetwarzające wypełniły terminowo powierzone im zadania i czy nadal zapewniają odpowiednie gwarancje pełnego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Aktualną listę Podmiotów przetwarzających można zawsze uzyskać od Administratora na żądanie. Twoje dane są następnie przetwarzane przez upoważnione przez nas osoby zajmujące się poszczególnymi usługami.

Środki bezpieczeństwa
Firma Renner stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zniszczenia lub utraty (również w sposób przypadkowy) danych, nieuprawnionego dostępu lub przetwarzania, które jest niedozwolone lub nie jest zgodne z celami gromadzenia wskazanymi w naszej Polityce Prywatności.
Mimmo to, firma Renner nie może zagwarantować swoim użytkownikom, że środki zastosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony, transmisji danych i informacji na Stronie ograniczają lub wykluczają jakiekolwiek ryzyko nieuprawnionego dostępu lub utraty danych przez urządzenia należące do użytkownika: Zalecamy, aby upewnić się, że komputer jest wyposażony w odpowiednie oprogramowanie chroniące zarówno przychodzące, jak i wychodzące dane przesyłane przez sieć (takie jak zaktualizowane systemy antywirusowe) oraz że dostawca usług internetowych podjął odpowiednie środki w celu bezpieczeństwo transmisji danych w sieci (np. zapory sieciowe i filtry antyspamowe).

Linki do innych stron internetowych
Nasza Strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które mogą nie mieć z nami żadnego związku.
Firma Renner nie kontroluje ani nie monitoruje takich stron internetowych i ich zawartości. Firma Renner nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron i przyjęte przez nie zasady, także w zakresie prywatności i przetwarzania danych osobowych podczas operacji nawigacyjnych. Dlatego prosimy Cię o zwrócenie uwagi podczas łączenia się z tymi stronami za pośrednictwem linków dostępnych na naszej stronie i uważne przeczytanie ich warunków użytkowania i polityki prywatności. Nasza Polityka prywatności nie dotyczy stron internetowych osób trzecich. Nasza strona zawiera linki do tych stron wyłącznie w celu ułatwienia użytkownikowi wyszukiwania i nawigacji oraz w celu ułatwienia hipertekstowych łączy w internecie do innych witryn. Aktywacja linków nie oznacza żadnych zaleceń ani doradztwa firmy Renner w zakresie dostępu i przeglądania tych stron, ani żadnej gwarancji dotyczącej ich zawartości, usług lub towarów dostarczanych przez nie i sprzedawanych użytkownikom internetu.

Prawa zainteresowanych stron
Jako strona zainteresowana możesz skorzystać z praw, o których mowa w art. od 15 do 22 RODO, w szczególności prawo dostępu do danych, do ich sprostowania lub usunięcia, żądania ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu, a także prawa do przenoszenia danych.
Zainteresowanym stronom, które uważają, że przetwarzanie powierzonych im danych osobowych dokonywane za pośrednictwem tego serwisu lub jego usług narusza przepisy RODO, mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego lub do podjęcia odpowiednich działań prawnych.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych zainteresowanego z uwzględnieniem przepisów art. 34 RODO, Administrator Danych poinformuje o naruszeniu zainteresowaną stronę.

Kontakt w celu skorzystania z praw zainteresowanej strony
Z praw przewidzianych w obowiązujących przepisach można skorzystać, wysyłając list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do siedziby Administratora danych lub wchodząc na stronę poświęconą prywatności w serwisie Renner Italia: https://www.renneritalia.com/przetwarzanie-danych/.
Niniejsza Strona i Usługi Administratora nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich w wieku poniżej 16 lat, a Administrator nie gromadzi celowo danych osobowych osób nieletnich. W przypadku niezamierzonego zarejestrowania informacji o nieletnich, Administrator danych usunie je w odpowiednim czasie, na żądanie użytkowników.

Wtyczki społecznościowe i sieci społecznościowe
Nasze strony internetowe mogą zawierać wtyczki sieci społecznościowych (np. Facebook, Linkedin, Instagram itp.). Jeśli uzyskasz dostęp do jednej z naszych stron internetowych wyposażonych w podobną wtyczkę, przeglądarka internetowa łączy się bezpośrednio z serwerami sieci społecznościowej, a wtyczka jest wyświetlana na ekranie dzięki połączeniu z przeglądarką. Jeśli zainteresowany użytkownik sieci społecznościowej odwiedza nasze strony internetowe będąc połączonym ze swoim kontem społecznościowym, jego dane osobowe mogą być powiązane z kontem społecznościowym. Nawet jeśli używane są funkcje wtyczek, informacje zostaną powiązane z kontem społecznościowym. Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych w ogóle przez sieci społecznościowe, a także o prawach i metodach dostępnych w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą, w tym kontekście można znaleźć na stronach sieci społecznościowych konta, w miejscu o ochronie danych. Jeśli zainteresowana strona nie chce łączyć wizyty na naszych stronach internetowych ze swoim kontem w mediach społecznościowych, musi wylogować się z sieci społecznościowej przed ich odwiedzeniem.
Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług: Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami. Usługi te umożliwiają interakcję z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi lub innymi platformami. W każdym przypadku interakcje i uzyskane informacje podlegają ustawieniom prywatności użytkownika dotyczącym każdej z sieci społecznościowej. W przypadku zainstalowania usługi interakcji z sieciami społecznościowymi możliwe jest, że nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z usługi, zbiera ona dane związane ze stronami, na których jest zainstalowana.

Zmiany i aktualizacje niniejszej Polityki prywatności
Firma Renner może zmodyfikować lub po prostu zaktualizować, w całości lub w części, Politykę prywatności Strony, również z uwzględnieniem modyfikacji przepisów ustawowych i wykonawczych, które regulują tę sprawę i chronią Twoje prawa. Zmiany i aktualizacje Polityki Prywatności będą zgłaszane użytkownikom na Stronie Głównej, gdy tylko zostaną przyjęte i będą obowiązywać, gdy tylko zostaną opublikowane na Stronie. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej sekcji w celu sprawdzenia publikacji najnowszej i zaktualizowanej Polityki prywatności.

Data ostatniej aktualizacji – 4 lipca 2019 r