Polityka Prywatności rennerpolska.com

Ta Aplikacja gromadzi niektóre Dane Osobowe swoich Użytkowników.

Dane Osobowe przetwarzane dla następujących celów i przy wykorzystaniu wskazanych poniżej usług:

 • Kontakt z Użytkownikiem
  • Formularz kontaktowy Dane Osobowe: miasto; nazwisko; email; kraj; imię; różne rodzaje Danych
 • Reklama
  • Query Click Dane Osobowe: Dane użytkowania; Narzędzie Śledzenia
 • Rejestracja i uwierzytelnienie
  • WordPress.com Single Sign On Dane Osobowe: Narzędzie Śledzenia; różne rodzaje Danych zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności usługi
 • Usługi platformy i hosting
  • WordPress.com Dane Osobowe: nazwisko; email; imię; różne rodzaje Danych zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności usługi
 • Wyświetlanie treści platform zewnętrznych
  • Google Fonts i Font Awesome Dane Osobowe: Dane użytkowania; Narzędzie Śledzenia

Informacje o sposobie wyłączenia reklam opartych na zainteresowaniach

W uzupełnieniu do wszelkich funkcji opt-out przewidzianych w którejkolwiek usłudze wskazanej w niniejszym dokumencie, Użytkownik może uzyskać dokładniejsze informacje na temat sposobu wyłączenia reklam opartych na jego zainteresowaniach w specjalnym dziale Polityki Plików Cookie.

Informacje kontaktowe

 • Administrator Danych Osobowych RENNER ITALIA S.p.A. Siedziba : Via Ronchi Inferiore 34 40061 – MINERBIO (Bolonia) Adres email Administratora: comunicazione@renneritalia.com
  Ostatnia zmiana: 23 lutego 2022 iubenda zawiera te treści i gromadzi jedynie Dane Osobowe bezwzględnie konieczne do jego dostarczania. Kompletna Polityka Prywatności  

Polityka Prywatności rennerpolska.com

Ta Aplikacja gromadzi niektóre Dane Osobowe swoich Użytkowników. Ten dokument może zostać wydrukowany przy wykorzystaniu polecenia druku przewidzianego w ustawieniach wszystkich przeglądarek.

Administrator Danych Osobowych

RENNER ITALIA S.p.A. Siedziba prawna : Via Ronchi Inferiore 34 40061 – MINERBIO (Bolonia) Adres email Administratora: comunicazione@renneritalia.com

Rodzaje gromadzonych Danych

Dane Osobowe gromadzone przez tę Aplikację, samodzielnie lub poprzez strony trzecie, obejmują: imię; nazwisko; email; Narzędzie Monitorujące; Dane użytkowania; kraj; różne rodzaje Danych; miasto. Wyczerpujące informacje szczegółowe na temat każdego rodzaju gromadzonych danych można znaleźć w specjalnych sekcjach tej polityki prywatności lub w odpowiednich komunikatach informacyjnych wyświetlanych przed przystąpieniem do gromadzenia samych danych. Dane Osobowe mogą być dobrowolnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowania, gromadzone automatycznie w trakcie korzystania z tej Aplikacji. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Aplikację są obowiązkowe. Odmowa Użytkownika w zakresie ich udostępnienia może uniemożliwić Aplikacji świadczenie Usługi. W przypadku wskazywania przez Aplikację pewnych Danych jako fakultatywnych, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazania ich, bez żadnych konsekwencji dla dostępności Usługi lub jej działania. W przypadku wątpliwości Użytkowników w zakresie Danych obowiązkowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem. Ewentualne korzystanie przez tę Aplikację, lub przez właścicieli usług trzecich przez tę Aplikację używanych, z plików Cookie – lub innych narzędzi śledzących – ma na celu, jeżeli nie wskazano inaczej, świadczenie Usługi wymaganej przez Użytkownika oraz realizację innych celów opisanych w niniejszym dokumencie i w Polityce Plików Cookie, jeżeli jest dostępna. Użytkownik odpowiada za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione poprzez tę Aplikację i zapewnia, iż jest uprawniony do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając tym samym Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich.

Sposoby i miejsce przetwarzania gromadzonych Danych

Sposoby przetwarzania

Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu, rozpowszechniania, zmiany lub zniszczenia Danych Osobowych. Przetwarzanie odbywa się przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i/lub teleinformatycznych, w ramach organizacji i zgodnie z logiką ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. W niektórych przypadkach będą mogły uzyskać dostęp do Danych, poza Administratorem, inne podmioty zaangażowane w organizację tej Aplikacji (personel administracyjny, handlowy, marketingowy, prawnicy, administratorzy systemów) lub podmioty zewnętrzne (takie jak dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawca usług hostingu, spółki informatyczne, agencje ds. komunikacji), które w razie konieczności mogą zostać powołane przez Administratora na funkcję Podmiotów przetwarzających. Możliwe będzie zawsze zwrócenie się do Administratora Danych o udostępnienie aktualnej listy Podmiotów je przetwarzających.

Podstawia prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w przypadku spełnienia jednego z poniżej wskazanych warunków:
 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub większą liczbę konkretnych celów; Nota: w ramach niektórych porządków prawnych Administrator może być uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika lub zaistnienia innej podstawy prawnej wskazanej poniżej, do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu (“opt-out”) na takie przetwarzanie. Nie znajduje to jednak zastosowania w przypadku, w którym przetwarzanie Danych Osobowych regulowane jest zgodnie z prawodawstwem europejskim w dziedzinie ochrony Danych Osobowych;
 • przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wprowadzenia w życie działań poprzedzających zawarcie umowy;
 • przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym lub w celu wypełnienia uprawnień publicznych posiadanych przez Administratora;
 • przetwarzanie jest konieczne w uzasadnionym interesie Administratora lub osób trzecich.
Zawsze możliwe jest wystąpienie do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności o wskazanie, czy przetwarzanie oparte jest na prawie, przewidziane w umowie lub konieczne do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w siedzibach operacyjnych Administratora i w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Dalszych informacji udziela Administrator Danych Osobowych. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa innego od tego, w którym Użytkownik się znajduje. W celu uzyskania dalszych informacji o miejscu przetwarzania danych Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o podstawie prawnej przenoszenia Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej utworzonej zgodnie z międzynarodowym prawem publicznym, bądź utworzonej przez dwa albo większą liczbę krajów, jak na przykład ONZ, jak również w zakresie środków bezpieczeństwa stosowanych przez Administratora Danych Osobowych w celu ich ochrony.   Użytkownik może sprawdzić, czy miało miejsce jedno z przeniesień opisanych powyżej, w sekcji tego dokumentu dotyczącej szczegółów przetwarzania Danych Osobowych lub występując o takie informacje do Administratora Danych Osobowych, kontaktując się z nim pod adresem wskazanym na wstępie.

Okres przechowywania Danych

Dane są przetwarzane i przechowywane przez okres konieczny dla celów, dla których zostały zgromadzone. W związku z tym:
 • Dane Osobowe zgromadzone dla celów związanych z wykonywaniem umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będą przechowywane do momentu pełnej realizacji takiej umowy.
 • Dane Osobowe zgromadzone dla celów powiązanych z  uzasadnionym interesem Administratora będą przechowywane do momentu jego realizacji. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje na temat uzasadnionego interesu Administratora w odnośnych sekcjach tego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem.
W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie wyrażonej przez Użytkownika Administrator może przechowywać Dane Osobowe dłużej, do momentu odwołania takiej zgody. Ponadto Administrator może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres czasu na podstawie obowiązku przewidzianego prawem lub na polecenie władz.   Po zakończeniu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z powyższym w momencie upływu tego terminu nie będzie już mogło być wykonywane prawo do dostępu, wykreślenia, zmiany oraz przenoszenia Danych.

Cele Przetwarzania gromadzonych Danych

Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Administratorowi świadczenie Usługi, wypełniania obowiązków przewidzianych prawem, reagowania na żądania lub działania egzekucyjne, ochrony własnych praw i interesów (lub praw i interesów Użytkowników bądź stron trzecich), identyfikowania ewentualnych działań zwodniczych lub oszukańczych oraz w następujących celach: Usługi platformy i hostingu, Rejestracja i uwierzytelnienie, Zarządzania tagami, Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Statystyka, Reklama, Testy wydajności treści i funkcjonalności (A/B testing) i Kontakt z Użytkownikiem. Szczegółowe informacje w zakresie celów przetwarzania i przetwarzanych Danych Osobowych Użytkownik może znaleźć w sekcji „Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych”.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe gromadzone są w następujących celach i przy wykorzystaniu wskazanych poniżej usług:
 • Kontakt z Użytkownikiem
Formularz kontaktowy (ta Aplikacja) Umieszczając swoje Dane w formularzu kontaktowym Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu udzielenia odpowiedzi na żądanie przekazania informacji, kosztorysu lub wszelkie inne określone w tytule formularza. Przetwarzane Dane Osobowe: miasto; nazwisko; email; kraj; imię; różne rodzaje Danych.
 • Rejestracja i uwierzytelnienie
Poprzez rejestrację lub uwierzytelnienie Użytkownik zezwala tej Aplikacji na jego identyfikację i udzielenie mu dostępu do usług dedykowanych. W zależności o poniższych informacji usługi rejestracji i uwierzytelnienia mogą być świadczone przy pomocy stron trzecich. W takim wypadku ta Aplikacja będzie miała dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez usługę trzecią wykorzystaną do rejestracji lub uwierzytelnienia. Niektóre z wskazanych poniżej usług mogą gromadzić Dane Osobowe również dla celów targetowania i profilowania; w celu uzyskania bliższych informacji na ten temat odsyłamy do opisu poszczególnych usług. WordPress.com Single Sign On WordPress.com Single Sign On to usługa rejestracji i uwierzytelnienia świadczona przez Automattic Inc. lub przez Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., w zależności od lokalizacji, w której ta Aplikacja jest używana, powiązana z siecią WordPress.com. Przetwarzane Dane Osobowe: Narzędzie Śledzenia i różne rodzaje Danych, zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności usługi. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności; Irlandia – Polityka Prywatności.
 • Wyświetlanie treści platform zewnętrznych
Ten rodzaj usług pozwala na wyświetlanie treści przechowywanych na zewnętrznych platformach bezpośrednio na stronach tej Aplikacji i na wchodzenie z nimi w interakcję. Ten rodzaj usługi może jednak gromadzić dane o ruchu internetowym dotyczącym stron, na których usługa jest zainstalowana, również wtedy, gdy użytkownicy z niej nie korzystają. Google Fonts Google Fonts to usługa wyświetlania stylów czcionek zarządzana przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, w której ta Aplikacja jest używana, umożliwiająca tej Aplikacji na włączenie tych treści do własnych stron. Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użytkowania i Narzędzie Śledzenia. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności; Irlandia – Polityka Prywatności. Font Awesome (Fonticons, Inc. ) Font Awesome to usługa wyświetlania stylów czcionek zarządzana przez Fonticons, Inc. umożliwiająca tej Aplikacji na włączenie tych treści do własnych stron. Przetwarzane Dane Osobowe: Dane użytkowania i Narzędzie Śledzenia. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności.
 • Reklama Ten rodzaj usług pozwala na wykorzystywanie Danych Użytkownika dla celów informacji handlowej. Powiadomienia te przyjmują w tej Aplikacji postać banerów i innych form reklamowych, również powiązanych z zainteresowaniami Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe wykorzystywane są do tego celu. Dane i warunki ich wykorzystywania wskazane są poniżej. Niektóre z usług wskazanych poniżej mogą wykorzystywać Narzędzia Śledzenia w celu identyfikacji Użytkownika lub używać techniki behavioral retargeting, to jest wyświetlać reklamy spersonalizowane na podstawie zainteresowań i zachowań Użytkownika, obserwowanych również poza tą Aplikacją. W celu uzyskania dokładniejszych informacji w tym zakresie sugerujemy zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych usług. Zazwyczaj usługi tego rodzaju oferują możliwość wyłączenia śledzenia. W uzupełnieniu do wszelkich funkcji opt-out przewidzianych w którejkolwiek usłudze wskazanej w niniejszym dokumencie, Użytkownik może uzyskać dokładniejsze informacje na temat sposobu wyłączenia reklam opartych na jego zainteresowaniach w specjalnym dziale tego dokumentu, zatytułowanym “Wyłączanie reklam opartych na zainteresowaniach”. Query Click (Query Click Limited) Query Click to usługa reklamowa świadczona przez Query Click Limited. Przetwarzane Dane Osobowe: Narzędzie Śledzenia. Miejsce przetwarzania: Zjednoczone Królestwo – Polityka Prywatności.
 • Usługi platformy i hostingu
Celem tych usług jest obsługiwanie i funkcjonowanie kluczowych składników tej Aplikacji, co umożliwia dostarczanie tej Aplikacji z jednej platformy. Platformy te zapewniają Administratorowi szeroką gamę narzędzi, takich jak narzędzia analityczne, do zarządzania rejestracją użytkowników, zarządzania komentarzami i bazami danych, handlu elektronicznego, przetwarzania płatności, itd. W konsekwencji korzystania z tych narzędzi następuje gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych. Niektóre z tych usług funkcjonują poprzez serwery znajdujące się w różnych lokalizacjach geograficznych, co utrudnia określenie dokładnego miejsca przechowywania Danych Osobowych. WordPress.com WordPress.com to platforma dostarczana przez Automattic Inc. lub przez Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., w zależności od lokalizacji, w której ta Aplikacja jest używana, która pozwala Administratorowi na rozwijanie, powodowanie funkcjonowania i goszczenie tej Aplikacji. Przetwarzane Dane Osobowe: nazwisko; Dane przekazywane w trakcie korzystania z usługi; email; imię; różne rodzaje Danych, zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności usługi. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności; Irlandia – Polityka Prywatności.  

Wyłączanie reklam opartych na zainteresowaniach

W uzupełnieniu do wszelkich funkcji opt-out przewidzianych w którejkolwiek usłudze wskazanej w niniejszym dokumencie, Użytkownik może uzyskać dokładniejsze informacje na temat sposobu wyłączenia reklam opartych na jego zainteresowaniach w specjalnym dziale Polityki Plików Cookie.

Prawa Użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych. W szczególności Użytkownik ma prawo:
 • odwołać zgodę w jakimkolwiek momencie. Użytkownik może odwołać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych, kiedy opiera się ono na podstawie prawnej innej niż zgoda. Szczegółowe informacje na temat prawa sprzeciwu zamieszczono w dziale poniżej.
 • mieć dostęp do swoich Danych. Użytkownik ma prawo otrzymywać informacje o Danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, o określonych aspektach przetwarzania oraz uzyskać kopię przetwarzanych Danych. 
 • weryfikować i żądać sprostowania. Użytkownik może weryfikować poprawność swoich Danych i żądać ich aktualizacji lub sprostowania.
 • ograniczyć przetwarzanie. Przy zaistnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim wypadku Administrator Danych Osobowych nie będzie przetwarzać Danych w celach innych niż ich przechowywanie.
 • żądać usunięcia swoich Danych. Przy zaistnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać, aby Administrator usunął jego Dane.
 • otrzymywać swoje Dane lub przenieść je do innego Administratora. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, tam gdzie to technicznie możliwe, uzyskać ich przeniesienie bez przeszkód do innego administratora. To postanowienie ma zastosowanie do sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz jest oparte na zgodzie udzielonej przez Użytkownika lub na umowie, której Użytkownik jest stroną, bądź też ustaleń umownych z nią związanych.
 • złożyć skargę. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru nad przetwarzaniem Danych Osobowych lub wszcząć postępowanie sądowe.

Informacje szczegółowe o prawie do zgłoszenia sprzeciwu

Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu z powodów związanych z ich szczególną sytuacją wtedy, gdy dane przetwarzane są w interesie publicznym, w ramach sprawowania przez Administratora władzy publicznej, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Informuje się Użytkowników, że w przypadku przetwarzania ich Danych dla celów marketingu bezpośredniego, mogą zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania bez podawania jakiegokolwiek uzasadnienia. W celu stwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane dla celów marketingu bezpośredniego Użytkownicy mogą odwołać się do odnośnych działów niniejszego dokumentu.

Sposób wykonywania praw

W celu wykonywania swoich praw Użytkownicy mogą zwrócić się z wnioskiem na adres kontaktowy Administratora wskazany w tym dokumencie. Wnioski składane są nieodpłatnie i będą rozpatrywane przez Administratora w najkrótszym możliwym terminie, w każdym razie najpóźniej w ciągu miesiąca.